tysk flag danish flag uk flag US flag norsk flag fransk flag finsk flag

Villkor för försäljning och leverans

terms and conditions

Avtalsgrund
Dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor gäller för alla leveranser av produkter och/eller servicetjänster från Exodraft.

Leveransvillkoren ska vara ömsesidigt bindande för Exodraft och Köparen, såvida inte annat uttryckligen
har avtalats. Exodraft är inte bunden av villkor som lämnats av Köparen, som avviker från Leveransvillkoren, såvida sådana villkor inte är skriftligen avtalade mellan Exodraft och Köparen.

Offert
Varje offert från exodraft är giltig i 30 dagar från offertens startdatum, såvida inte annat uttryckligen har avtalats mellan parterna.

Order
Lagda ordrar är bindande för Exodraft först när Köparen har mottagit Exodrafts skriftliga orderbekräftelse, även elektroniska.

Priser
Alla priser är exklusive moms, allmänna avgifter av något slag, transport, expeditionsavgifter etc.
Priser framgår av Exodrafts vid varje tidpunkt gällande prislista eller av skickad orderbekräftelse.
Leverans och risköverföring Produkterna levereras ‘Ex Works’, Odense.

Försening
Om Exodraft inte levererar inom utsatt tid kan Köparen skriftligt kräva leverans och bestämma ett rimligt sista datum för det. Vid betydande försening kan Köparen häva köpet. Om man har avtalat om successiv leverans får Köparen dock endast häva den försenade delleveransen. Om Köparen häver avtalet har Köparen krav på ersättning från Exodraft för de merkostnader som har drabbat Köparen. Ersättningen kan dock inte överstiga fakturavärdet av den försenade leveransen. Därutöver kan Köparen inte resa krav mot Exodraft som följd av förseningen.

Undersökningsplikt
Köparen ska vid leveransen, och innan produkter tas i bruk, gå igenom de levererade produkterna för att fastställa att de är felfria och levererade enligt avtal.

Betalning
Betalningen ska senast ske det datum som fakturan anger som sista betalningsdag. Om ett sådant datum inte är angivet ska betalningen ske kontant vid leverans. Vid försenad betalning krävs ränta på det förfallna beloppet med 1 % per påbörjad månad.

Ansvar för fel och ansvarsbegränsning
Exodraft är bara ansvarig för fel som grundar sig på fel i material eller utförande, och inte för fel som kan hänföras till felaktig behandling, installation, användning eller förvaring. Det är således en förutsättning för Exodrafts ansvar att Köparen eller användaren har använt leveransen på ett regelmässigt korrekt och försvarligt sätt samt följt Exodrafts eventuella anvisningar. Köparen och användare hänvisas till att följa de bruksanvisningar, kataloger och broschyrer som levererades tillsammans med produkten eller till att själv inhämta nödvändiga upplysningar om användningsområdet samt korrekt användningssätt och löpande underhåll av produkten. Köparen bär själv ansvar för risken för att Exodrafts leverans är lämplig för det ändamål som köparen avsett. Om det visar sig att produkten har fel har Exodraft rätt att reparera eller göra en omleverans efter eget val. Endast om Exodraft inte inom rimlig tid och vid ett rimligt antal hjälpförsök har kunnat utföra avhjälpning, felsökning och justering etc., kan Köparen kräva ersättning, när de allmänna ersättningsvillkoren är uppfyllda. Dock begränsas ersättningen till ett belopp som motsvarar omkostnaderna till att eliminera defekterna och kan max uppgå till det avtalade beloppet.

Produktansvar och följdskador/indirekta förluster
Exodraft ansvarar inte för skador som orsakats av en produkt på en fast egendom eller på lösöre, som uppkommer när produkten är i Köparens ägo. Exodraft är inte heller ansvarig för skador på produkten som orsakas av Köparen eller för produkter där andra produkter som har producerats av Köparen ingår. I den utsträckning Exodraft kan åläggas produktansvar mot tredje part för sådana skador är Köparen förpliktigad till att hålla Exodraft skadeslös. Köparen är vidare förpliktigad till att delta vid den domstol eller skiljedom som behandlar de krav som rests mot Exodraft på grund av en sådan skada.
Exodraft är under inga omständigheter ansvarig för drifts-, tids-, vinst- eller andra indirekta förluster hos Köparen eller Köparens kunder eller andra användare av exodrafts produkter. Köparen kan inte kräva ersättning för att täcka de omkostnader som kan uppstå vid nedmontering eller återmontering
av föremål eller installationer där produkten måste vara installerad.

Reklamationer
Krav rörande fel, förseningar, produktansvar eller andra krav på ersättning ska framföras skriftligt till Exodraft utan onödigt dröjsmål.

Force majeure
I händelse av att leveransen, leverans inom utsatt tid eller felfri leverans hindras eller fördröjs av händelser som ligger utanför Exodrafts kontroll, som, men inte begränsat till, arbetskonflikt, driftstörningar, transportsvårigheter eller andra misslyckanden från tredje part eller liknande, kan Exodraft ansvarsfritt skjuta på leveransen eller helt eller delvis avbryta orden efter eget val genom att meddela Köparen så snart som möjligt.

Tvister
En tvist som kan uppstå mellan parterna ska avgöras genom skiljedom, såvida inte Exodraft bestämmer att tvisten ska avgöras vid en dansk domstol.